S.G.M. Pre-University College

DISTRICT TOPPER:
Varshini N.| 584(97.33%)
2nd DISTRICT TOPPER:
Kanchan R.| 583(97.16%)
Shaziya Almas | 95%

Afnan Anjun | 90.6%
Geetha M.G. | 90%

Nermain Taibah | 89.33%
Afra Navaal | 89.16%

Bhavya J. | 88.5%
Shabrin Taj | 87.33%

Esther Bai T. | 86.33%
Soundrya R.S. | 85.66%

Kavitha C.N. | 85.33%

M.H. National Public English School

Suraj Gowda A. (10\10)

vibha R.S. (10/10)
N. Sumukhesh (10\10)

Preetham Gowda T.(9.6\10)
Ridha-Ul-Haya (9.6\10)

Geethanjali S.T. (9.4\10)
Kavya S. (9.4\10)

Kavya Shree H.M (9.4\10)
Bhavana S. (9.4\10)

Kishan P. (9.4\10)
Roshan G.M. (9.4\10)

Bhuvaneshwari C.N. (9.4\10)
Sachin Gowda T. (9.2\10)

B. Cheluvaraj Gowda T. (9.2\10)
Faraz Ali Khan (9.2\10)